simply Klitschko
simply, plain,Klitschko

Visual solution