Pilze sammeln
Unverzichtbar beim Pilzesammeln

Visual solution

Other entries in this project